AÇIK PROJE HİBE PROGRAMLARI  

 

1.    TEKLİF ÇAĞRI : TÜRKİYE VE AB ARASINDA SİVİL TOPLUM DİYALOĞU - V 

Teklif Çağrısının Amacı : Türkiye ve AB Üye Ülkeleri arasında sürdürülebilir sivil toplum diyaloğunu geliştirmektir.

Başvuru Sahibi Kuruluşlar :  Türkiye’den dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları  ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar

Hibe Miktarları : Asgari 60.000 AVRO – Azami 200.000 AVRO

Son Müracaat Tarihi : 16 Şubat 2018 saat : 17:00

Ayrıntılı Bilgi : http://www.cfcu.gov.tr , http://www.ab.gov.tr

 

2. TEKLİF ÇAĞRI : TÜRKİYE VE AB ARASINDA ŞEHİR EŞLEŞTİRME HİBE PROGRAMI

Teklif Çağrısının Amacı : Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen Şehir Eşleştirme Hibe Programı

Başvuru Sahibi Kuruluşlar : Türkiye’den belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, valilikler ve kaymakamlıklar ile AB üyesi ülkelerden yerel yönetimleri

Hibe Miktarları : Asgari 60.000 AVRO – Azami 130.000 AVRO

Son Müracaat Tarihi : 9 Mart 2018  Saat : 17:00

Ayrıntılı Bilgi :  http://www.cfcu.gov.tr , http://www.ab.gov.tr

 

3.  TEKLİF ÇAĞRI : JEAN MONNET BURS PROGRAMI

Teklif Çağrısının Amacı : Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Başvuru Sahibi Kuruluşlar :

-          Kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)

-          Özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)

-          Üniversitelerin akademik veya idari personeli

-          Üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

Katılımcı Sayısı : 2018-2019 akademik yılında 180 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır.

Son Müracaat Tarihi : 23 Şubat 2018  Saat : 17:00

Ayrıntılı Bilgi :  http://www.cfcu.gov.tr , http://www.ab.gov.tr

4. TEKLİF ÇAĞRISI : DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2018 MALİ DESTEK PROGRAMI

4. 1. Program : İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın Amacı: İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın amacı; bölgede imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Başvuru Sahibi Kuruluşlar : Meslek Yüksekokulları (MYO), Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM), Mesleki ve Teknik Liseleri (MTL) - OSB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları

Destek Tutarı : Asgari tutar: 75.000 TL - Azami tutar: 600.000 TL

Son Müracaat Tarihi : 23 Mart 2018 saat 23.59’dur.

Ayrıntılı Bilgi :  http://www.marka.org.tr

4. 2. Program : Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Programın Amacı: Üretim Altyapıları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının amacı; imalat ve hizmet altyapılarının geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Başvuru Sahibi Kuruluşlar : Odalar ve Borsalar- Organize Sanayi BölgeleriÜniversiteler - Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri- Yerel Yönetimler - Sivil Toplum Kuruluşları - Birlikler ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler

Desteklerin Tutarı : Asgari tutar:  75.000 TL - Azami tutar:  750.000 TL

Son Müracaat Tarihi : 23 Mart 2018 saat 23.59’dur.

Ayrıntılı Bilgi :  http://www.marka.org.tr

 

5. TEKLİF ÇAĞRISI : SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI

Programın Amacı : Türkiye’de kadın, genç ve engellilerin eğitim alanındaki temel sorunları ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi, Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması, Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi konularında hazırlanacak projelere destek sağlanacaktır.

Başvur Sahibi Kuruluşlar : Dernekler -  Vakıflar – Kooperatifler – Üniversiteler

Destek Tutarı : Asgari tutar: 50.000 TL - Azami tutar: 200.000 TL

Son Müracaat Tarihi : 9 Şubat 2018

Ayrıntılı Bilgi :  http://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/2018-basvurulari

 

Kültürel Çalışmalar Mali Destek Programı’nın amacı; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, bulundukları ülkelerin çok kültürlü atmosferi içerisinde kimlik, kültür ve medeniyetlerini yaşatabilmelerine, bu doğrultuda kültürlerarası etkileşimin teşvik edilerek toplumlar arası ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak programlar hazırlamaktır. Bu kapsamda belirlenen öncelikli faaliyet başlıkları şunlardır:

  • Vatandaşlarımızın kendi kültürlerini yaşatabilmeleri doğrultusunda düzenlenen kültürel etkinlikler,
  • Kültürler arası iletişimi arttıracak programlar,
  • Medeniyet ve tarih konulu çalışmalar,
  • Gençlere yönelik çalışmalar,
  • Göçün tarihine yönelik arşiv oluşturma ve müze çalışmaları.


Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından proje bütçesine sağlanabilecek en çok tutar 70.000,00 TL’dir

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?
Bu program kapsamında; kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden, yurtiçinde ya da ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’te kurulmuş;

  • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)
  • Üniversiteler

başvuru yapabilirler.


Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu
Bu program kapsamında, kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz, yurtiçinde ya da ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’te kurulmuş;

  • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)
  • Üniversiteler

projenin yürütülmesinde başvuru sahibi ile birlikte sorumluluk ve görev üstlenecek uygun proje ortağı olarak kabul edilebilir.
 

Proje başvurularında, yurtdışında uygulanacak projeler için proje ortağı bulunması zorunlu olmamakla birlikte, proje ortağı bulunması, değerlendirme aşamasında avantaj sağlayacaktır. Türkiye’de uygulanacak projeler için Türkiye’den en az bir proje ortağı bulunması zorunludur.
İlk dönem başvurular: 15/04/201515/06/2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar,
İkinci dönem başvurular: 15/07/2015 – 15/09/2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar
alınacaktır. Bu tarihler dışında sistem üzerinden başvuru yapılamayacaktır.
 

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında “Çalışanların Hareketliliği”  başlıklı teklif çağrısı yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 26 Haziran 2015 olup tüm başvuru belgelerinin rehberde yer alan bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Türkçe özet bilgi için buraya tıklayınız. 
Bu teklif çağrısı için öngörülen toplam bütçe tutarı 2.000.000 Avro’dur.
Bu teklif çağrısı altında Komisyon yalnızca bir proje destekleyecektir.
Rehberin tamamına ve diğer başvuru belgelerine buradan ulaşabilirsiniz.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes

Teklife dair aşamalar:
a) Çağrının yayınlanması Nisan 2015
b) Başvurular için son tarih 26 Haziran 2015
c) Değerlendirme dönemi Temmuz-Ağustos 2015
d) Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi Eylül 2015 ilk yarısı
e) Faaliyetlerin/çalışma programının başlangıcı Eylül 2015